Meubelstoffeerderij Commandeur

Algemene voorwaarden

Voor vragen over meubelstoffering, reparatie en herstel of het maken van een afspraak kunt u ons bellen, whatsappen of mailen.

Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Meubelstoffeerderij Commandeur:  KvK nummer 83488499 , gevestigd te Jan van Krimpenweg 69, 2031CH Haarlem. 
 2. Algemene Voorwaarden: onderhavige document. 
 3. De opdrachtnemer: Meubelstoffeerderij Commandeur 
 4. Klant en/of Wederpartij: de partij die een overeenkomst is aangegaan met Meubelstoffeerderij Commandeur. 
 5. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf (handelen met oog op doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten). 
 6. Bedrijf/zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handel in uitoefening van beroep of bedrijf. 
 7. Vakman: de vakman of – vrouw op het gebied van meubel stofferen. 
 8. Bewerkte goederen: goederen die gemaakt, gerepareerd, of gestoffeerd zijn. 

  Artikel 1: Toepasselijkheid 

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Meubelstoffeerderij Commandeur, op iedere overeenkomst gesloten met Meubelstoffeerderij Commandeur en op alle rechtsverhoudingen die uit overeenkomsten met Meubelstoffeerderij Commandeur voortvloeien. 
  2. De Algemene Voorwaarden van Meubelstoffeerderij Commandeur prevaleren te allen tijde. Algemene (verkoop- en inkoop-) Voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  3. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via onze website en zullen op verzoek eenmalig kosteloos in hard copy worden verstrekt. 
  4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. 
  5. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke uitspraak geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen. 
  6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien dan wel iets onvolledig regelen, is Meubelstoffeerderij Commandeur zelfstandig bevoegd om deze Algemene Voorwaarden van aanvullingen te voorzien. 
  7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen ter vervanging van de vervallen bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht zullen worden genomen. 
  8. Indien door Meubelstoffeerderij Commandeur gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. 
  9. Meubelstoffeerderij Commandeur is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht één kalendermaand na de datum van verzending aan de wederpartij van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

  Artikel 2: Aanbod 

  1. Alle aanbiedingen van Meubelstoffeerderij Commandeur zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 
  2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
  3. Het aanbod is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens (onder andere foto’s en of tekeningen en daaraan ontleende maten). Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de Klant, tenzij Meubelstoffeerderij Commandeur zelf de opmetingen heeft verricht. 
  4. Meubelstoffeerderij Commandeur is gerechtigd het aanbod via schriftelijke kennisgeving te wijzigen en aan te passen, tenzij de Wederpartij al akkoord is gegaan. 
  5. Meubelstoffeerderij Commandeur is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod. 
  6. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat waarop Klant wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Meubelstoffeerderij Commandeur. 
  7. Mondelinge aanbiedingen door Meubelstoffeerderij Commandeur zijn niet bindend, tenzij deze door Meubelstoffeerderij Commandeur schriftelijk zijn bevestigd

  Artikel 3: De overeenkomst 

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
  2. Meubelstoffeerderij Commandeur kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Zakelijke klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Meubelstoffeerderij Commandeur op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

   Artikel 4: Informatie/materiaal-verstrekking 

   1. Klant dient ervoor zorg te dragen, dat bij aanleveren van eigen informatie zoals foto’s of zelf aangeschafte stoffeerders materialen Meubelstoffeerderij Commandeur tijdig over alle informatie over deze materialen beschikt, die nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.  
   2. Zelf aangeschafte materialen worden nadat Meubelstoffeerderij Commandeur deze heeft geaccepteerd direct door Klant overhandigd 
   3. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie, ondeugdelijke kwaliteit of ongeschiktheid van het door Klant aangeleverde materiaal komt voor rekening van de Klant. 
   4. Meubelstoffeerderij Commandeur geeft geen garantie op door Klant eigen ingebrachte materialen ( zie ook Artikel 20: Garantie). 

    Artikel 5: Prijzen 

    1. De door Meubelstoffeerderij Commandeur gehanteerde prijzen zijn in euro’s en voor Particulieren inclusief btw, en Bedrijven exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 
    2. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen Meubelstoffeerderij Commandeur en Klant afgesproken prijs zoals vastgelegd in de offerte. 
    3. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is Meubelstoffeerderij Commandeur gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen indien sprake is geweest van gestegen kosten van lonen, materialen en btw tarieven. 

    Artikel 6: Betaling 

    1. Meubelstoffeerderij Commandeur is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst aan Klant een aanbetaling te vragen; 
     1. Bij een overeenkomst tot € 5000, 30% van de overeengekomen prijs.
     2. Restant 70% wordt bij levering van de overeenkomst betaald
     3. Bij een overeenkomst vanaf € 5000, 50% van de overeengekomen prijs.
     4. Restant wordt verdeeld in 2 termijnen van 25% 
     5. 1ste  termijn van 25% bij 1ste (deel) levering van de overeenkomst.
     6. 2de termijn van 25% bij oplevering van de overeenkomst 
    2. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen dat Meubelstoffeerderij Commandeur niet verplicht is over te gaan tot uitvoering van de desbetreffende dienst(en), tot de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
    3. Indien partijen hebben afgesproken dat bij de uitvoering van een overeenkomst de aflevering in gedeelten zal plaatsvinden, is Meubelstoffeerderij Commandeur gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. In dat geval ontvangt Klant voor elke deellevering een deelfactuur. Zie artikel 6.1.1 en 6.1.2 
    4. Meubelstoffeerderij Commandeur bepaalt de procentuele verdeling zoals beschreven in artikel 6.1.1.en 6.1.2. 
    5. Bij het uitblijven van betaling van genoemde termijnen zoals benoemd in Artikel 6.1 is Meubelstoffeerderij Commandeur niet verplicht de overeengekomen werkzaamheden verder uit te voeren. 
    6. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Klant niet op. 
    7. Meubelstoffeerderij Commandeur hanteert een betalingstermijn van 7 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet ontvangt deze een herinnering met een fatale termijn van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij het uitblijven van betaling na het verstrijken van de fatale termijn is Meubelstoffeerderij Commandeur bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag een vermeerdering van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

    Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud Zakelijke klanten 

    1. Alle door Meubelstoffeerderij Commandeur gekochte materialen blijven eigendom van Meubelstoffeerderij Commandeur totdat Klant alle afgesproken termijnen en bedragen heeft voldaan. 
    2. Zolang Klant geen volledige betaling heeft verricht, blijven de door hem opgedragen werkzaamheden en gekochte materialen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van Meubelstoffeerderij Commandeur. 
    3. Klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de door Meubelstoffeerderij Commandeur gekochte materialen op te eisen, aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar Meubelstoffeerderij Commandeur haar werkzaamheden uitvoert te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele overeengekomen prijs en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 
    4. In geval van beslaglegging door derden, surseance van betaling of faillissement, is de Klant verplicht om Meubelstoffeerderij Commandeur daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
    5. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige rechten ten behoeve van Meubelstoffeerderij Commandeur onverlet. 

     Artikel 8: De levertijd 

     1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht. 
     2. De levertijd wordt mede bepaald door de levering van de door Klant gekozen materialen, die in het leveringsprogramma van Meubelstoffeerderij Commandeur voorkomt. 
     3. De tussen partijen afgesproken levertijd is indicatief, tenzij anders is overeengekomen. 
     4. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd wordt Meubelstoffeerderij Commandeur een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn wordt mede bepaald door de levertijd van de door Klant gekozen en door Meubelstoffeerderij Commandeur geleverde materialen. Als Meubelstoffeerderij Commandeur alsnog binnen deze nadere termijn levert, wordt een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. 
     5. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de in afwijking van lid 2 vast overeengekomen levertijd heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de termijnoverschrijding is te wijten aan een gedraging van Klant zelf. 

     Artikel 9: Annulering 

     1. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. 
     2. Indien Klant de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Meubelstoffeerderij Commandeur reeds gemaakte uren (inclusief lonen en sociale lasten) en kosten (onder andere materialen en grondstoffen) te betalen. 
     3. Klant zal eveneens aan Meubelstoffeerderij Commandeur als schadeloosstelling verschuldigd zijn verplicht Meubelstoffeerderij Commandeur te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht. 

     Artikel 10: Eigendommen afnemer 

     1. In het geval Meubelstoffeerderij Commandeur ten behoeve van de uitvoering van zijn opgedragen werkzaamheden goederen en/of materiaal van Klant beschikbaar krijgt gesteld, zullen deze goederen c.q. materiaal eigendom blijven van Klant. 
     2. Het is Meubelstoffeerderij Commandeur niet toegestaan de beschikbaar gestelde goederen en het materiaal anders te gebruiken dan voor het door Klant opgedragen werk. Het is Meubelstoffeerderij Commandeur evenmin toegestaan de beschikbaar gestelde goederen zonder instemming van Klant aan derden ter hand te stellen. 
     3. Meubelstoffeerderij Commandeur zal de door Klant beschikbaar gestelde goederen die na het overeengekomen werk overblijven na eerste aanvraag en binnen redelijke termijn, in goede staat weer aan Klant ter beschikking stellen. Dezelfde verplichting geldt ten aanzien van het door Klant beschikbaar gestelde materiaal, tenzij dit materiaal reeds volledig is verwerkt door Meubelstoffeerderij Commandeur. 
     4. Indien Meubelstoffeerderij Commandeur de goederen niet, niet volledig of beschadigd aan Klant teruggeeft, is Meubelstoffeerderij Commandeur jegens Klant een schadevergoeding verschuldigd. 
     5. De hoogte van deze schadevergoeding in het vorige lid wordt op verzoek van Meubelstoffeerderij Commandeur vastgesteld door een onpartijdige derde, die objectief kan worden aangeduid als iemand met kennis van dergelijke goederen en hun objectieve markt  waarde. 
     6. Klant is gerechtigd de schadevergoeding, zoals bedoeld in voorgaande lid, in mindering te brengen op de overeengekomen prijs. 

     Artikel 11: Op/aflevering 

     1. Onder op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan Klant. 
     2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal plaatsvinden is Klant, tenzij anders overeengekomen, verplicht er zorg voor te dragen dat: 
      1. de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken. Indien sprake is van wegwerkzaamheden waardoor aflevering wordt bemoeilijkt dient Klant dit tijdig aan Meubelstoffeerderij Commandeur te melden 
      2. Indien een takel of lift moet worden gebruikt, wordt bij overeenkomst door Meubelstoffeerderij Commandeur nader geregeld wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een lift of takel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend. 
      3. Ingeval Klant niet aan zijn verplichtingen uit voorgaande lid heeft voldaan, is hij jegens Meubelstoffeerderij Commandeur aansprakelijk voor uitbetaling van het aantal gemaakte uren en gemaakte kosten die in het kader van de op/aflevering zijn gemaakt. Tevens is Meubelstoffeerderij Commandeur niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een niet tijdige oplevering die het gevolg is van het nalaten van de verplichtingen van Klant, zoals vastgesteld in lid 2, sub a t/m b.

     Artikel 12: Opslag 

     1. In geval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat Klant de goederen niet wil aanvaarden, zal Meubelstoffeerderij Commandeur binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Meubelstoffeerderij Commandeur is na weigering dan wel na de tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan Klant in rekening te brengen. 
     2. In geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Meubelstoffeerderij Commandeur: 
      1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen 
      2. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van de opslagkosten voor Klant in opslag houden 
      3. indien de te leveren goederen daarna nog niet door Klant zijn afgenomen, is Meubelstoffeerderij Commandeur gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in het vorige artikel. Indien Meubelstoffeerderij Commandeur de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. 
     3. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Meubelstoffeerderij Commandeur de keuze te handelen als voorzien onder a, b, of c. 
     4. Indien de goederen door Klant zijn betaald, zal Meubelstoffeerderij Commandeur de goederen maximaal één week in opslag houden zonder berekening van de opslagkosten aan Klant, tenzij anders overeengekomen. 
     5. Gaat Klant na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de goederen, dan is Meubelstoffeerderij Commandeur gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan Klant af te dragen onder aftrek van de opslag- en andere kosten die Meubelstoffeerderij Commandeur in verband met de overeenkomst heeft gemaakt en een schadevergoeding van 25% van hetgeen Klant bij nakoming van de overeenkomst aan Meubelstoffeerderij Commandeur verschuldigd was geweest, tenzij Meubelstoffeerderij Commandeur kan bewijzen dat zijn schade groter is. 

     Artikel 13: Extra kosten, meerwerk en/of minder werk 

     1. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid aan Klant worden doorberekend. 
     2. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst/offerte zijn begrepen en die door Klant worden verlangd. 
     3. Meerwerk en/of minderwerk moet altijd door Meubelstoffeerderij Commandeur schriftelijk worden bevestigd. 

     Artikel 14: Transport 

     Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Meubelstoffeerderij Commandeur blijft het risico tijdens transport voor Klant. 

     Artikel 15: Voorrijkosten 

     Meubelstoffeerderij Commandeur is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. 

     Artikel 16: Aansprakelijkheid 

     1. Meubelstoffeerderij Commandeur is slechts aansprakelijk voor schade door Klant geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Meubelstoffeerderij Commandeur. 
     2. Meubelstoffeerderij Commandeur is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag. 
     3. In geval een Rechterlijke uitspraak tot een andere aansprakelijkheid komt dan in voorgaande artikel is bepaald, zal de aansprakelijkheid van Meubelstoffeerderij Commandeur nooit hoger zijn dan het door de verzekeraar van Meubelstoffeerderij Commandeur uit te keren bedrag. 
     4. Meubelstoffeerderij Commandeur is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door: 
      1. het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan 
      2. vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg zijn van schuld of nalatigheid van Meubelstoffeerderij Commandeur 
      3. vlekken, afkomstig van onder meer vuil, schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door Klant niet tevoren is gewezen 
      4. het vóór het door Meubelstoffeerderij Commandeur opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Meubelstoffeerderij Commandeur in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken 
      5. het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van meubelstoffen of leder 
      6. het verkleuren van meubelstoffen of leder door werking van het meubilair of onderliggend materiaa

     Artikel 17: Schadevergoeding bij zakelijke afnemers 

     Meubelstoffeerderij Commandeur is bij de uitvoering van een overeenkomst met een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d. 

     Artikel 18: Overmacht 

     1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst met Meubelstoffeerderij Commandeur niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Meubelstoffeerderij Commandeur en Klant ontbonden. 
     2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Meubelstoffeerderij Commandeur redelijkerwijs geen invloed kon hebben. 
     3. Klant heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding. 

     Artikel 19: Ontbinding 

     1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. 
     2. Voordat Klant een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Meubelstoffeerderij Commandeur richt zal hij/zij Meubelstoffeerderij Commandeur eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door Klant duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld. 
     3. Meubelstoffeerderij Commandeur heeft altijd het recht op bij gebleken verschillen met Klant over de uitvoering van de opdracht, de overeenkomst te ontbinden. Klant heeft in voorkomende situaties/gevallen geen recht op enige (schade) vergoeding. 

     Artikel 20: Garantie 

     1. Meubelstoffeerderij Commandeur staat in voor de kwaliteit en een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden. De afgeleverde goederen moeten dan ook die eigenschappen bevatten die Klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft Klant het recht op reparatie c.q. vervanging. Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. 
     2. De garantietermijn gaat in vanaf het moment van op/aflevering aan Klant. 
     3. Om gebruik te kunnen maken van de garantie zoals aangeboden door Meubelstoffeerderij Commandeur moet de klacht binnen zeven (7) dagen na constatering schriftelijk worden gemeld aan Meubelstoffeerderij Commandeur. 
     4. Tijdens het eerste jaar na levering geeft Meubelstoffeerderij Commandeur 100% garantie op materiaal en arbeid. Deze garantie geldt tenzij Meubelstoffeerderij Commandeur aannemelijk kan maken dat de gebrekkige kwaliteit van het werk het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend gebruik, ongeschiktheid van het door Klant zelf aangeleverde of in strijd met uitdrukkelijk advies van Meubelstoffeerderij Commandeur gekozen materiaal. 
     5. Meubelstoffeerderij Commandeur geeft geen garantie op lichte slijtage welke het gevolg is van normaal gebruik, scheuren en door (scherpe) voorwerpen gemaakte beschadigingen 
     6. Meubelstoffeerderij Commandeur staat niet in voor verwijdering van vlekken op stoffen die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel, huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens Klant. 
     7. Meubelstoffeerderij Commandeur geeft uitdrukkelijk geen garantie op de door Klant zelf aangeschafte en aangeleverde stofferingsmaterialen. 

     Artikel 21: Geschillen 

     1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
     2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan een door Meubelstoffeerderij Commandeur gekozen mediator worden voorgelegd. 
     3. De kosten van de mediator worden door partijen gedeeld. 
     4. Indien mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Meubelstoffeerderij Commandeur voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. 

      Bel of kom vrijblijvend bij ons langs en laat u adviseren over de eindeloze mogelijkheden!

      Adres

      Jan van Krimpenweg 69
      2031 CH  Haarlem

      Openingstijden
      MA T/M VRIJ 09:00 – 16:00 uur
      (Zaterdag op afspraak)

       

      Contact

      info@meubelstoffeerderij-commandeur.nl

      Telefoonnummer: 06 55365181

      of Whatsapp: 06 55365181